Sol·liciti pressupost sense compromís

Pressupost Online

seguretat

 

Seguretat Laboral

· Anàlisi de riscos de llocs de treball
· Investigació d’accidents
· Anàlisi de procediments de treball
· Elaboració i implantació de plans d’emergència interior
· Redacció de plans de seguretat i salut
· Anàlisi de riscos elèctrics, emmagatzematge, transport i construcció
· Comprovació del compliment de seguretat en màquines (RD 1215/97)
· Projectes de prevenció i protecció contra incendis

ergonomia

 

Ergonomia/Pisicosociologia Aplicada

· Avaluació global ergonomia de les condicions de treball
· Avaluació de llocs de treball amb pantalles de visualització de dades
· Estudis de carrega física, sobre esforços i moviments repetitius
· Confecció professiograma

· Estudis de càrrega mental i psicosocials
· Anàlisi del clima laboral
· Protocols antiassetjament físic, psicològic i sexual a la feina

HIGIENE

 

Higiene Industrial

· Avaluació de l’exposició a agents físics (soroll, il·luminació, etc.)
· Implantació de programes d’utilització d’EPF
· Informes de Conseller de Seguretat ADR
· Estudis de qualitat d’ambients d’interior
· Informes de mercaderies perilloses

medicina

Medicina del treball

· Pla de vigilància i control de la salut dels treballadors en funció dels riscos inherents al lloc de treball.
· Elaboració i manteniment de la historia clínica-laboral
· Reconeiximent mèdic específic en funció del lloc de treball
· Centres Mèdics propis i Unitat Mòbil
· Formació: seminaris i cursos específics en primers auxilis