La present informació legal regula l’ús del servei de la web www.ergolaboris.com que la raó social ERGO-LABORIS, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
L’ús de la pàgina web atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara en endavant, l” Usuari’) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ERGO-LABORIS, S.L. en el moment mateix que l’Usuari accedeixi al Portal i que seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot patir modificacions.

1. TERMES D’ÚS
ERGO-LABORIS, S.L. és la societat titular de la web www.ergolaboris.com la qual proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades a Internet (d’ara en endavant, “continguts”) pertanyents a ERGO-LABORIS, S.L. o al seu domini.
ERGO-LABORIS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no estigui gestionada directament pel seu web màster, com a enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet. ERGO-LABORIS, S.L. es reserva el dret a portar a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de la seva pàgina web.
L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, inclòs el registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar.
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la web li ofereix i a no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic de les quals ERGO-LABORIS, S.L. no serà responsable en cap cas.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT. COMPLIMENT
El Titular garanteix el compliment d’allò descrit a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Quan li siguin sol·licitades les dades personals a través del present lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitima pel seu tractament de dades, així com la possibilitat i procediment per exercir els seus drets conforme allò disposat a la citada Llei Orgànica de PD i Garantia de Drets Digitals 3/2018.
L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades seran verídiques i es fa responsable de comunicar a ERGO-LABORIS, S.L. qualsevol modificació de les mateixes amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades.
ERGO-LABORIS, S.L. es reserva el dret a excloure dels serveis tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
La complementació de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquestes inexactes, ERGO-LABORIS, S.L. no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.
ERGO-LABORIS, S.L. es compromet a recopilar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix ERGO-LABORIS, S.L. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable.
Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@ergolaboris.com.