TOT EL QUE ES POT PRECISAR SOBRE EL SARS-CoV-2 (COVID-19)

La irrupció imprevista d’un fet tan important com és una pandèmia mundial com el COVID-19 ha trastocat, més enllà de la salut, a tota la societat i en particular a l’economia i a les persones treballadores.

Les empreses i els seus treballadors tenen el dret i el deure d’adaptar-se a les mesures de protecció i prevenció que d’acord amb la normativa vigent i la que ens anirà arribant se’ns exigirà de complir.

En el cas de la prevenció de riscos laborals, el COVID-19 presenta una repercussió molt important. Per això, com a servei de prevenció de riscos laborals homologat, ERGO LABORIS ha traçat i posat a disposició dels seus clients i empreses interessades totes les solucions necessàries per tal de protegir la seva organització duent a terme diferents accions:

Avaluacions de risc amb recomanacions i proposta de mesures preventives i correctores respecte els riscos detectats, informació sobre les actualitzacions de normatives autonòmiques, estatals i sectorials que els poden afectar, elaboració de Plans de contingència específics per les seves instal·lacions i el seu personal, entrega de manuals respecte les bones pràctiques en el teletreball, formacions específiques presencials, online o via teleformació per protegir tot el seu equip,….En definitiva, L’AJUDEM A FER-HO FÀCIL.

Programa de Contingències derivades del COVID-19

La lluita contra el COVID-19 només serà efectiva si fem un front col·lectiu. Seguim al costat de la seguretat de les persones treballadores i de les responsabilitats dels seus empresaris i, com hem fet sempre, per la salut i la legalitat.

1. Elaboració del Pla de Contingència adaptat a l’empresa tal i com indica el Ministeri de Sanitat; identificant el risc d’exposició al virus de les diferents activitats que es desenvolupin al centre de treball i quines mesures de protecció s’adopten d’acord amb la normativa aplicable a cada moment i a cada sector empresarial.

2. Difusió del Pla de Contingència a tot el personal i direcció conjuntament, mitjançant correu electrònic o una reunió virtual.

3. Organització de les proves del test covid-19. Es poden fer amb els mateixos RRMM ordinaris o a part. *El cost d’aquestes proves es pressupostaran a part.

4. Reunions virtuals trimestrals amb el Metge del Treball per resoldre els dubtes que puguin anar sorgint.

5. Cartell acreditatiu d’acompliment del Programa.

6. Certificació conforme l’empresa disposa dels EPIs adequats i necessaris per la prevenció del covid-19 i la seva plantilla ha estat informada del seu ús i manteniment.

7. Assessorament tècnic, legal i mèdic davant actuacions o requeriments d’Inspecció de Treball relacionades directament amb el covid-19. No inclou defensa jurídica, peritatges ni redacció de recursos però sí la col·laboració amb els experts que designi l’empresa o que li facilitem nosaltres.

8. Assessorament i formació en gestió emocional a distància sobre els efectes de la pandèmia del covid-19.

9. Avaluació psicosocial d’impacte emocional del covid-19 i del teletreball.

————————————————————————————-

10. Finestra oberta d’assessorament amb el nostre Dep. de Medicina del Treball mitjançant un correu específic amb compromís de resposta individual i anònima (entra en contracte SPA).

11. Preparació dels protocols individuals per la realització de test COVID-19 escollint el procediment adequat a cada cas (entra en contracte SPA).

12. Notificació permanent a l’empresa dels canvis normatius i novetats vinculades a l’impacte del covid-19 a l’àmbit laboral (entra en contracte SPA).

13. Avaluació específica de risc biològic (entra en contracte SPA).

Proves de detecció del COVID-19

Portem a terme les següents proves de diagnòstic del COVID-19:

PCR: De manera general, la PCR es considera la tècnica Gold Standard per al diagnòstic d’infecció per SARS-CoV-2. Es tracta d’una prova que detecta el material genètic del virus SARS-CoV-2 en mostres respiratòries de persones amb símptomes o asimptomàtiques.
Té una fiabilitat alta, és molt sensible i específica. Es considera la tècnica de referència, ja que detecta els casos positius abans, quan estan en els primers dies d’infecció com a portadors asimptomàtics. En tot cas, les persones amb resultat negatiu han de seguir amb totes les mesures de prevenció, ja que el virus es pot contraure i transmetre en qualsevol moment.

Prova d’Antígens: Es tracta d’una prova que detecta les proteïnes del virus. Permet identificar les persones que estan patint una infecció per SARS-CoV-2, especialment en els cinc primers dies de presentar símptomes. Els resultats són més ràpids, uns 20 minuts.
És una tècnica menys sensible que la PCR per detectar la infecció, tant en pacients asimptomàtics com en pacients amb símptomes, especialment si han aparegut fa més de 5 dies.
Un resultat negatiu no descarta la presència de la infecció. Per altra banda, és important tenir present que les persones amb resultat negatiu han de seguir amb totes les mesures de prevenció, ja que el virus es pot contraure i transmetre en qualsevol moment.

Test ràpid d’anticossos: es realitza amb una gota de la sang de l’individu extreta del dit i s’utilitza per a realitzar una cerca dels anticossos del virus en el pacient. El resultat pot obtenir-se en 15 minuts des de la presa de la mostra. Aquesta prova no serveix per a una fase inicial, ja que no detecta el virus, sinó els anticossos produïts per l’individu. Es recomana que es realitzi a partir dels 10 dies del contacte, repetint-se en cas de ser negativa a partir dels 15 dies.

Serologia d’anticossos IgM i IgG: es porta a terme mitjançant extracció de sang (mètode ELISA): Es tracta d’una prova que detecta anticossos contra el virus SARS-CoV-2 a la sang. Permet determinar l’estat immunitari de la persona enfront del virus. Té una utilitat fonamentalment epidemiològica per conèixer l’estat immunitari de la població. En determinades circumstàncies, pot ser un complement per a la interpretació dels resultats de la PCR.
Es realitza amb una mostra de sang, que el professional sanitari extreu amb una xeringa. Els resultats poden trigar uns minuts a unes hores, segons la tècnica que s’utilitzi, i sempre han de ser interpretats pel professional mèdic que ha prescrit la prova.
És útil per saber si la persona ha passat la malaltia i té anticossos, però no té cap utilitat en el diagnòstic de la infecció activa.

Prova d’anticossos post-vacunació (proteïna S).

Últimes guies de bones pràctiques i publicacions oficials per part de la Generalitat i del Ministeri de Sanitat.

Recomanacions i mesures per sector d’activitat, basades en la informació publicada pel Ministeri de Sanitat i organismes públics de referència, per a garantir la protecció de la salut de tota persona treballadora enfront del COVID-19 en la seva reincorporació a l’activitat laboral.

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ
NORMATIVA ACTUALITZADA
RD 21/2020, 9 de juny, de mesures urgents prevenció, contenció i coordinació per fer front crisi sanitària COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/boe-a-2020-5895-consolidado.pdf

Resolució del 16 juny de 2020, Acord Conferència Sectorial Comerç Interior, pautes i recomanacions sanitàries per a exercir activitat comercial.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/boe-a-2020-6612-consolidado.pdf

Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de l’COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/boe-a-2020-7432.pdf

Criteri tècnic n.º 103/2020 sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a l’RD-Llei 21/2020

https://www.mites.gob.es/itss/itss/itss_descargas/atencion_ciudadano/criterios_tecnicos/ct_103_2020.pdf

Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/boe-a-2020-11043.pdf

Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per la SARS-CoV-2.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/boe-a-2020-12898.pdf

NORMATIVA GENERAL
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma de el marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra l’exposició dels agents biològics durant el treball.
Reial Decret 773/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per l’ús per part dels treballadors d’Equips de Protecció Individual.
Ordre de 25 de març de 1998, per la qual s’adapta en funció de el progrés tècnic ho Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, citat anteriorment.
Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
Guia de bones pràctiques en els centres de treball, publicat pel Ministeri de Sanitat amb actualització de 11 d’abril de l’any 2020.
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19.